Regulamin sprzedaży sklepu internetowego umam.pl/dowoz

 1. Postanowienia ogólne

Regulamin umam.pl/dowoz określa zasady składania zamówień, sprzedaży oraz dostawy towaru za pośrednictwem cukierni. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu internetowego.

Właścicielem umam.pl/dowoz jest UMAM S.C. Krzysztof Ilnicki, Krystian Szidel, Justyna Ilnicka ul. Mariana Hemara 1 80-280 Gdańsk NIP: 5842738306 REGON: 222184548

Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług, który na chwilę powstania zobowiązania wynosi 8% i 23% w zależności od produktu i usługi). W przypadku wyboru dostawy, do ceny zostaje doliczony koszt dostawy, który jest doliczany automatycznie do kosztu zakupu w zależności od miejsca dostawy.

Na życzenie klienta wystawiane są faktury VAT. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić za pośrednictwem maila biuro@umam.pl.

Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym czasie. Klientów obowiązują ceny, które widnieją w sklepie w chwili złożenia zamówienia.

Prawo do odstąpienia od umowy:

Każdemu Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego umam.pl/dowoz przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru. Aby odstąpić od umowy prosimy o podanie przyczyny. Produkty zamawiane przez naszą stronę mają określoną datę przydatności do spożycia przez Klienta i nie mogą zostać zwrócone lub sprzedane drugi raz. Klient może odstąpić od umowy przy dostarczeniu na przykład złego lub zniszczonego produktu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłanie na adres mailowy: biuro@umam.pl.

 1. Zamówienia
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową umam.pl/dowoz, oznacza to, że Klient zapoznał się z regulaminem sklepu i go akceptuje.
 1. Składanie zamówień odbywa się z jednodniowym wyprzedzeniem. Odbiór osobisty lub dostawa realizowana jest następnego dnia. Na stronie umam.pl/dowoz można wybrać datę w przód do 7 dni.
 1. Do realizacji zamówienia konieczne jest podanie zakresu dostępnych godzin odbioru i adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail).
 1. Po złożeniu zamówienia (zarejestrowaniu zamówienia w systemie sprzedaży umam.pl/dowoz, przez obsługę) Klient otrzymuje e-mailem wiadomość potwierdzającą, że zamówienie dotarło do sklepu.
 1. W przypadku podania niepełnych lub błędnych danych – Sprzedający spróbuje skontaktować się z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli przez 1 dzień kontakt z klientem nie będzie możliwy Sprzedający może odstąpić od realizacji zamówienia lub odmówić rezerwowania towaru dla zamówienia.
 1. Sprzedawca dopuszcza płatności za produkty tylko za pomocą serwisu transakcyjnego przez Dotpay.pl.
 1. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia umam.pl/dowoz zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego telefonicznie, bądź na adres mailowy wskazany w formularzu zamówienia.
 1. Odbierając zamówiony towar nabywca powinien sprawdzić, czy produkt nie został uszkodzony podczas transportu, a także czy jest zgodny z zamówieniem. Sprawdzenie to musi się odbyć w obecności dostawcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braku zgodności produktu z zamówieniem kupujący powinien spisać protokół reklamacyjny oraz jak najszybciej skontaktować się z biurem cukierni. Wszelkie reklamacje z tego tytułu będą uwzględniane jedynie po dostarczeniu protokołu reklamacyjnego.
 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane wyłącznie podaniem przez Klienta błędnego adresu dostawy.
 1. Sprzedający może odstąpić od realizacji zamówienia bez podania przyczyny, po złożeniu zamówienia w terminie maksymalnie do 24 godzin od złożenia zamówienia, przy zachowaniu odstąpienia od realizacji zamówienia w formie przesłanego maila pod adres zdefiniowany w ramach zamówienia.

 

III. Reklamacja i zwroty

 1. Wszystkie dostarczone produkty w ramach zamówienia, powinny być reklamowane w momencie dostawy pod wskazany adres, jeżeli taka reklamacja nie zostanie zgłoszona w trakcie dostawy, zamówienie jest traktowane jako zgodne z zamówieniem, które jest wolne od wszelkich wad prawnych.
 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w trakcie dostawy w przypadku stwierdzenia, że dostarczony produkt jest niezgodny z umową/zamówieniem. Jeżeli reklamacja zostanie potwierdzona obustronnie w trakcie dostawy i klient nie będzie chciał odebrać zlecenia, klient otrzyma zwrot poniesionych kosztów maksymalnie do wysokości poniesionych kosztów, które zostały uiszczone w ramach zamówienia.
 1. Sklep odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową zakupionych towarów na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do wymienionej wyżej ustawy.
 1. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane na piśmie lub drogą elektroniczną na adres mailowy sprzedawcy podany na stronie internetowej cukierni.
 1. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez cukiernię. W przypadku uznania reklamacji, klientowi zostanie zwrócona maksymalnie wartość wysokości zamówienia w terminie 10 dni roboczych.
 1. W razie niezajęcia przez sprzedawcę stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od daty otrzymania reklamowanych, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez sprzedawcę za uzasadnioną.
 1. Odstąpienie od umowy
 1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie do odstąpienia od umowy stosuje się zasady określone w przepisach dotyczących zawierania umów na odległość w szczególności określone w ustawie z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271, ze zm.).
 1. Ochrona danych osobowych
 1. Wszelkie dane Klientów, podawane podczas wypełniania formularza zamówienia przetwarzane są zgodnie z „Ustawą o ochronie danych osobowych” z 29 sierpnia 1997r i wykorzystywane jedynie na potrzeby realizacji zamówienia. Wypełnienie formularza z danymi jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych w wyżej wymienionym zakresie.
 1. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
 1. Podając swój adres e-mail Kupujący wyraża zgodę na informowanie go o nowościach, promocjach.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Zmiana Regulaminu następuje poprzez ich zamieszczenie na stronach sklepu internetowego, a zmiany wchodzą w życie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia. Strony związane są postanowieniami Regulaminu obowiązującymi w momencie składania zamówienia.
 1. Przedstawienie do sprzedaży na stronie internetowej produktów nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz stanowi zaproszenie do składania zamówień. W szczególności podane na stronie internetowej sklepu informacje o dostępności produktów nie stanowią podstawy do traktowania przedstawienia do sprzedaży produktów jako oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 1. Wszelkie znaki towarowe i nazwy zostały użyte wyłącznie w celu prezentacji produktów i są własnością cukierni.
 1. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
 1. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji między Stronami, z intencją polubownego zakończenia sporu, a w razie braku porozumienia rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny zgodnie z siedzibą firmy.