Projekty UE

Tytuł projektu: Dostosowanie działalności UMAM do ograniczeń związanych z pandemią COVID-19

Wartość całkowita projektu: 237 689,56 zł

Wartość dofinansowania: 210 683,56 zł

 

Cele i efekty projektu:

Projekt polega na realizacji zadań inwestycyjnych obejmujących przebudowę lokalu gastronomicznego oraz dostosowanie prowadzonej działalności do wytycznych i obostrzeń prawnych. W projekcie przewidziano prace remontowe lokalu UMAM S.C. znajdującego się przy ul. Mariana Hamera 1, zakup środków trwałych oraz wsparcie na kapitał obrotowy, które mają na celu ograniczenie skutków pandemii COVID-19.

 

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.2 Inwestycje profilowane, Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekty UE UMAM Patisserie

 

________________

 

Tytuł projektu: „Stworzenie projektu wzorniczego linii opakowań do nowych produktów UMAM.”

Wartość całkowita projektu: 387 450,00 zł

Wartość dofinansowania: 267 750,00 zł

 

Cele i efekty projektu:

Cel główny projektu zakłada stworzenie projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożona zostanie linia opakowań do nowych produktów w postaci rzemieślniczych wyrobów czekoladowych wraz z user experience zakupu, rozpakowywania i konsumpcji. Projekt ma na celu opracowanie spójnej i kompleksowej identyfikacji nowopowstałej linii opakowań, która odróżni ją od innych, podobnych produktów, z uwzględnieniem jego ekologicznego, biodegradowalnego charakteru. Ponadto, dzięki realizowanym w ramach projektu działaniom, zakłada się: pozyskanie nowych kanałów dystrybucji poprzez sklepy i dystrybutorów w kraju, zwiększenie geograficzne rozpoznawalności marki UMAM na całą Polskę, wzmocnienie pozycji marki UMAM jako eksperta w dziedzinie cukiernictwa i lidera branży czekoladowej, osiągnięcie efektów skali, wypromowanie UMAM jako producenta wykorzystującego ekologiczne technologie produkcji oraz opakowań, działającego na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekty UE UMAM Patisserie