Regulamin kart podarunkowych

UMAM

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki nabywania i korzystania z kart podarunkowych UMAM w postaci elektronicznej (dalej: „Karty Podarunkowe”).

 2. Wydawcą Kart Podarunkowych jest:

 1. Justyna Ilnicka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „UMAM KRZYSZTOF ILNICKI i WSPÓLNICY JUSTYNA ILNICKA (WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ) – wspólnik spółki cywilnej „UMAM Spółka Cywilna” (adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Mariana Hemara 1, 80-280 Gdańsk), wpisana do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posiadająca NIP: 8542333593, numer REGON 360037837 oraz

 2. Krzysztof Ilnicki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: 1.„UMAM Krzysztof Ilnicki”, 2.”UMAM Krzysztof Ilnicki i wspólnicy Krzysztof Ilnicki wspólnik spółki cywilnej” – wspólnik spółki cywilnej „UMAM Spółka Cywilna” (adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Mariana Hemara 1, 80-280 Gdańsk), wpisany do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posiadający NIP: 8542175131, numer REGON 812606286 oraz

 3. Krystian Szidel prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: 1.„UMAM KRZYSZTOF ILNICKI i WSPÓLNICY KRYSTIAN SZIDEL WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ”, 2.”CONSULTING KRYSTAIN SZIDEL” – wspólnik spółki cywilnej „UMAM Spółka Cywilna” (adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Mariana Hemara 1, 80-280 Gdańsk), wpisanego do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posiadającego NIP: 5861623969 numer REGON 360038311,

prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod nazwą „UMAM Spółka Cywilna Krzysztof Ilnicki, Krystian Szidel, Justyna Ilnicka” (adres spółki cywilnej: ul. Mariana Hemara 1, 80-280 Gdańsk), wpisaną do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posiadającą NIP 5842738306, numer REGON 222184548 (dalej: „Wydawca”).

 1. W sprawach dotyczących Kart Podarunkowych, Nabywcy i Użytkownicy mogą kontaktować się z Wydawcą za pomocą:

  1. poczty elektronicznej – pod adresem: biuro@umam.pl;

  2. poczty tradycyjnej – pod adresem: Hemara 1, 80-280 Gdańsk;

  3. telefonu pod numerem +48 570 001 493.

 2. Warunkiem nabycia Karty Podarunkowej jest uprzednie zapoznanie się i akceptacja Regulaminu.

 3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, do:

  1. Nabywców i Użytkowników korzystających z Kart Podarunkowych podczas zakupów w Sklepie internetowym – stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu internetowego dotyczące Kupujących;

  2. Umowy nabycia zawartej w Sklepie internetowym – stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu internetowego dotyczące Umowy sprzedaży.

§ 2.

Definicje

 1. Użyte w Regulaminie wyrazy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

  1. Karta Podarunkowa – bon towarowy wydawany na okaziciela w postaci elektronicznej, stanowiący znak legitymacyjny w rozumieniu art. 921(14) Kodeksu cywilnego, uprawniający Użytkownika do dokonania zakupu Towarów stacjonarnie w Cukierni lub w Sklepie internetowym za cenę nieprzekraczającą ustalonej wartości Karty Podarunkowej;

  2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

  3. Konsument osoba fizyczna dokonująca z Wydawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

  4. Nabywca – osoba, która zawarła z Wydawcą Umowę nabycia lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;

  5. Polityka prywatności Sklepu internetowego – dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Wydawcę, dostępny pod adresem internetowym: https://umam.pl/polityka-prywatnosci/;

  6. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła z Wydawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;

  7. Regulamin Sklepu internetowego – regulamin określający zasady i warunki korzystania ze Sklepu internetowego, dostępny pod adresem internetowym: https://umam.pl/regulamin/

  8. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Wydawcę pod adresem: internetowym https://umam.pl/;

  9. Cukiernia – cukiernia prowadzona stacjonarnie przez Wydawcę;

  10. Towar – dostępna w Cukierni lub w Sklepie internetowym rzecz ruchoma w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, którą może nabyć Kupujący, w szczególności torty, pralinki, makaroniki, zestawy słodkości;

  11. Umowa nabycia – umowa, na podstawie której Wydawca zobowiązuje się do wydania Nabywcy Karty podarunkowej, a Nabywca zobowiązuje się do zapłaty ceny;

  12. Umowa sprzedaży – zawierana w Cukierni umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, na podstawie, której Wydawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność Towaru i wydać mu Towar, a Kupujący zobowiązuje się odebrać Towar i zapłacić Sprzedawcy cenę;

  13. Użytkownik – osoba, która dokonuje zakupu w Cukierni lub Sklepie internetowym z wykorzystaniem Karty Podarunkowej;

  14. Wydawca – termin zdefiniowany w § 1 ust. 2 Regulaminu;

  15. Zamówienie – zamówienie składane przez Kupującego w Sklepie internetowym.

 2. Użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w ust. 1 powyżej albo w innych postanowieniach Regulaminu, mają znaczenie nadane im przez Regulamin Sklepu internetowego.

§ 3.

Ogólne zasady korzystania z Karty Podarunkowej

 1. Wartość Karty Podarunkowej jest wyrażona w złotych polskich i może wynosić: 50 złotych, 100 złotych lub 200 złotych.

 2. Wartość wydanej Karty Podarunkowej nie może zostać zwiększona.

 3. Karta podarunkowa wydawana jest na okaziciela i nie zawiera żadnych danych pozwalających na identyfikację osoby uprawnionej do jej wykorzystania.

 4. Aktualną wartość Karty Podarunkowej Użytkownik może sprawdzić kontaktując się z Wydawcą za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem poczty elektronicznej wskazanym w § 1 ust. 3 pkt 1 lub telefonicznie pod numer telefonu wskazany w § 1 ust. 3 pkt 3 Regulaminu.

 5. Karta Podarunkowa może być wykorzystywana jednorazowo podczas nabywania Towarów w Cukierni lub w Sklepie internetowym.

 6. Użytkownik może przedłożyć do zapłaty za kupowany Towar więcej niż 1 (jedną) Kartę Podarunkową.

 7. Karta Podarunkowa nie jest kartą płatniczą i nie podlega wymianie na środki pieniężne.

 8. Okres ważności Karty Podarunkowej wynosi 12 miesięcy od dnia jej wydania Nabywcy. Po upływie okresu ważności, karta Podarunkowa nie może zostać wykorzystana do nabywania Towarów.

 9. Wydawca nie wydaje duplikatów Karty Podarunkowej.

 10. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za użycie Karty podarunkowej przez osobę nieuprawnioną, która weszła w jej posiadanie z przyczyn leżących po stronie Nabywcy.

 11. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Kartę podarunkową, która została utracona przez Nabywcę po jej otrzymaniu. Utracona Karta Podarunkowa nie podlega odtworzeniu.

 12. Wydana Karta Podarunkowa podlega zwrotowi na podstawie i zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu.

§ 3.

Nabycie Karty Podarunkowej

 1. Kartę Podarunkową można nabyć w Sklepie internetowym.

 2. Nabycie Karty Podarunkowej w Sklepie internetowym wymaga dokonania przez Nabywcę takich samych czynności, które na podstawie Regulaminu Sklepu internetowego są wymagane do zawarcia Umowy sprzedaży przez Kupującego, z uwzględnieniem postanowień niniejszego § 5.

 3. Wydawca dostarcza Kartę Podarunkową Nabywcy niezwłocznie po dokonaniu przez niego zapłaty ceny będącej równowartością wartości Karty Podarunkowe, to jest odpowiedniej kwoty określonej w § 3 ust. 1.

 4. Dostarczenie Karty Podarunkowej Nabywcy następuje poprzez jej wysłanie za pomocą poczty elektronicznej pod adres podany przez Nabywcę.

 5. Cena za Kartę Podarunkową nie może zostać uiszczona przy użyciu innej Karty Podarunkowej. 

 6. Przy nabyciu Karty Podarunkowej nie uwzględnia się bonów rabatowych ani obniżek cen wynikających z akcji promocyjnych prowadzonych przez Wydawcę, chyba że ustanowione przez Wydawcę warunki danej akcji promocyjnej stanowią inaczej.

§ 4.

Korzystanie z Karty Podarunkowej

 1. Użytkownik może rozpocząć korzystanie z Karty Podarunkowej niezwłocznie po jej otrzymaniu.

 2. Realizacja Karty Podarunkowej jest możliwa w Cukierni i Sklepie internetowym.

 3. Korzystanie z Karty Podarunkowej:

 1. w Cukierni – wymaga okazania członkom personelu Cukierni w sposób umożlwiający odczytania danych zapisanych na Karcie Podarunkowej, to jest okazania na wyświetlaczu urządzenia mobilnego lub w postaci wydruku pliku, w jakim Karta Podarunkowa została dostarczona;

 2. w Sklepie internetowym – polega na wpisaniu przypisanego do niej kodu w dedykowanym polu formularza służącego do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym.

 1. Użytkownik może wykorzystać więcej niż jedną Kartę Podarunkową w ramach tej samej transakcji. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzedzającym, wartości wykorzystanych Kart Podarunkowych podlegają zsumowaniu.

 2. Łączna cena Towarów objętych Umową sprzedaży zawieranej z wykorzystaniem Karty Podarunkowej musi być równa lub wyższa od wartości tej Karty Podarunkowej.

 3. W przypadku, gdy wartość Karty Podarunkowej jest wyższa, niż cena Towarów objętych Umową sprzedaży, skorzystanie z Karty Podarunkowej nie jest możliwe.

 4. Użytkownik nabywający Towary przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej może skorzystać z obniżek cen wynikających z akcji promocyjnych prowadzonych przez Wydawcę, chyba że ustanowione przez Wydawcę warunki danej akcji promocyjnej stanowią inaczej.

 5. W przypadku skutecznego skorzystania przez Użytkownika z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru, który został nabyty z wykorzystaniem Karty Podarunkowej, Wydawca zwraca Użytkownikowi cenę Towaru przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika. 

§ 5.

Prawo odstąpienia od Umowy nabycia Karty Podarunkowej

 1. Postanowienia niniejszego § 5 dotyczą wyłącznie Nabywcy będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta.

 2. Nabywca ma prawo odstąpić od Umowy nabycia Karty Podarunkowej bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Karty podarunkowej.

 3. Prawo odstąpienia od Umowy nabycia Karty Podarunkowej, Nabywca wykonuje poprzez złożenie Wydawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy nabycia Karty Podarunkowej (dalej: „Oświadczenie”). Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy nabycia Karty Podarunkowej wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

 4. Oświadczenie może być złożone przez Nabywcę w jakiejkolwiek formie, w szczególności na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. W celu usprawnienia realizacji prawa odstąpienia od Umowy nabycia EKP, Wydawca zaleca jednak złożenie Oświadczenia w sposób wskazany w ust. 5 poniżej.

 5. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Wydawcę na stronie internetowej Sklepu pod adresem: www.umam.pl. Formularz zawiera następujące elementy, które należy uzupełnić:

 1. data;

 2. nazwa i cena towaru (Karty podarunkowej);

 3. numer zamówienia (numer Karty Podarunkowej);

 4. data odbioru towaru (Karty Podarunkowej);

 5. imię i nazwisko;

 6. adres;

 7. numer konta.

 1. Wykonując prawo odstąpienia od Umowy nabycia Karty podarunkowej, wypełniony formularz Nabywca powinien przesłać pocztą elektroniczną pod adres wskazany w § 1 ust. 3 pkt 1 lub pocztą tradycyjną pod adres wskazany w § 1 ust. 3 pkt 2 Regulaminu.

 2. Wydawca przesyła Nabywcy potwierdzenie otrzymania Oświadczenia niezwłocznie po jego otrzymaniu, za pomocą poczty elektronicznej.

 3. Zwrot ceny Karty Podarunkowej następuje w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Oświadczenia przez Wydawcę. Zwrot ceny Karty Podarunkowej dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Nabywcę w pierwotnej transakcji, chyba że Nabywca wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Nabywca nie ponosi kosztów zwrotu dokonanej płatności.

§ 9.

Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości dotyczących nabycia lub korzystania z Karty Podarunkowej, Nabywca lub Użytkownik może zgłosić reklamację.

 2. Reklamacje mogą być składane za pomocą poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej, pod adresami wskazanym w § 1 ust. 3 Regulaminu.

 3. Reklamacja powinna zawierać:

  1. imię i nazwisko Nabywcy lub Użytkownika;

  2. adres poczty elektronicznej lub adres poczty tradycyjnej;

  3. szczegółowy opis dostrzeżonych nieprawidłowości oraz (w miarę możliwości) dokumenty potwierdzające ich wystąpienie;

  4. żądanie reklamacji.

 4. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera informacji niezbędnych do jej rozpatrzenia, Wydawca może zwrócić się do osoby składającej reklamację z prośbą o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 5. Wydawca udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania w prawidłowej i kompletnej formie.

 6. Odpowiedź na reklamacje udzielana jest za pomocą poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.

§ 10.

Pozasądowe rozwiazywanie sporów

 1. Postanowienia niniejszego § 10 dotyczą wyłącznie Nabywców i Użytkowników będących Konsumentami.

 2. Nabywca lub Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:

  1. powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów i organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;

  2. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

  3. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 1. Nabywca lub Użytkownik może skorzystać także z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 11.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Do przetwarzania danych osobowych Nabywców i Użytkowników nabywających i korzystających z Kart Podarunkowych w Sklepie internetowym stosuje się odpowiednio postanowienia Polityki prywatności Sklepu internetowego dotyczące Kupujących.

§ 12.

Zmiana Regulaminu

 1. Wydawca może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:

  1. zmiany przedmiotu działalności Wydawcy;

  2. prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego;

  3. decyzji Wydawcy o wprowadzeniu bardziej korzystnych dla Nabywców i Użytkowników warunków korzystania z Karty Podarunkowej.

 1. Zmiana Regulaminu nie może prowadzić do wprowadzenie mniej korzystnych dla Nabywców i Użytkowników warunków korzystania z Karty Podarunkowej.

 2. O zmianie Regulaminu Wydawca informuje poprzez:

  1. udostępnienie zmienionej wersji Regulaminu w Sklepie stacjonarnym,

  2. opublikowanie zmienionej wersji Regulaminu w Sklepie internetowym oraz

  3. przesłanie zmienionej wersji Regulaminu za pomocą poczty elektronicznej Nabywcom, którzy nabyli Kartę Podarunkową w Sklepie internetowym.

 3. Nabywca lub Użytkownik, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może do czasu wejścia zmian w życie złożyć sprzeciw. Złożenie sprzeciwu może nastąpić za pomocą poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej, pod adresami wskazanym w § 1 ust. 3 Regulaminu.

 4. W przypadku złożenia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, do Karty Podarunkowej posiadanej przez Nabywcę lub Użytkownika stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu sprzed dokonania zmiany.

§ 11.

Postanowienia końcowe

 1. Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 19.09.2023 r.