fbpx

Regulamin sklepu internetowego

I. Postanowienia ogólne

Regulamin umam.pl/sklep (dalej Sklep) określa zasady składania zamówień i sprzedaży towaru w Sklepie za pośrednictwem Internetu. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Właścicielem Sklepu jest UMAM S.C. Krzysztof Ilnicki, Krystian Szidel, Justyna Ilnicka ul. Mariana Hemara 1 80-280 Gdańsk, NIP: 5842738306, REGON: 222184548.

Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług, który wynosi 8% i 23% w zależności od produktu i usługi).’

Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym czasie. Klientów obowiązują ceny, które widnieją w sklepie w chwili złożenia zamówienia.

 

II. Zamówienia

1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową umam.pl/sklep.

2. Składanie zamówień odbywa poprzez formularz umieszczony na stronie. Odbiór osobisty możliwy jest:

 • w przypadku zamówienia monoporcji – w dniu zamówienia,
 • dla pozostałych produktów znajdujących się w sklepie – po trzech dniach roboczych
  od wykonania zamówienia.

3. Odbiorów dokonać można w godzinach funkcjonowania cukierni po uprzednim wskazaniu terminu oraz miejsca odbioru zamówienia. Zamówienia można odebrać w Gdańsku w cukierni przy ul. Hemara 1 albo w cukierni przy ul. Grobla II 12/14/c1.

4. Do realizacji zamówienia konieczne jest podanie danych kontaktowych (imię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu tymczasowego, telefon, e-mail).

5. Po złożeniu zamówienia (zarejestrowaniu zamówienia w systemie sprzedaży umam.pl/sklep, przez obsługę) Klient otrzymuje e-mailem wiadomość potwierdzającą, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji. W przypadku nieotrzymania maila prosimy o sprawdzenie folderu SPAM w skrzynce lub kontakt pod adresem: biuro@umam.pl.

6. W przypadku podania niepełnych lub błędnych danych – Sprzedający spróbuje skontaktować się z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli przez 1 dzień kontakt z klientem nie będzie możliwy Sprzedający może odstąpić od realizacji zamówienia lub odmówić rezerwowania towaru dla zamówienia.

7. Sprzedawca dopuszcza płatności za produkty tylko za pomocą serwisu transakcyjnego przez Dotpay.pl.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia (siła wyższa) Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego telefonicznie, bądź na adres mailowy wskazany w formularzu zamówienia.

9. Odbierając zamówiony towar nabywca powinien sprawdzić, czy produkt nie został uszkodzony, a także czy jest zgodny z zamówieniem. Sprawdzenie to musi się odbyć w obecności osoby wydającej towar. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braku zgodności produktu z zamówieniem kupujący niezwłocznie powinien taki fakt zgłosić obsłudze cukierni. Obsługa powinna zaproponować wymianę towaru lub towar nie uszkodzony. W przypadku braku zgody przez kupującego na zamianę towaru na właściwy albo nie uszkodzony sprzedający ma prawo odstąpienia od umowy.

 

III. Reklamacja i zwroty

1. Produkty niespełniające norm w ramach zamówienia, powinny być reklamowane w momencie odbioru produktu przez kupującego.

2. Odbierając zamówiony towar zamawiający powinien sprawdzić, czy produkt nie został uszkodzony, a także czy jest zgodny z zamówieniem. Sprawdzenie to powinno odbyć się w obecności osoby wydającej towar. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braku zgodności produktu z zamówieniem kupujący niezwłocznie powinien taki fakt zgłosić obsłudze cukierni. Obsługa powinna zaproponować wymianę towaru na zgodne z zamówieniem lub towar niepełnowartościowy.

3. Sklep odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową zakupionych towarów.

4. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane na piśmie lub drogą elektroniczną na adres mailowy sprzedawcy podany na stronie internetowej cukierni.

5. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez cukiernię. W przypadku uznania reklamacji, klientowi zostanie zwrócona wartość zamówienia w terminie 10 dni roboczych.

6. W razie niezajęcia przez sprzedawcę stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 dni, licząc od daty złożenia reklamacji, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez sprzedawcę za uzasadnioną.

 

IV. Odstąpienie od umowy

1. Każdemu Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego umam.pl/sklep przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy zakupu towaru. Produkty zamawiane przez naszą stronę mają określoną datę przydatności do spożycia przez Klienta i nie mogą zostać zwrócone lub sprzedane drugi raz. Klient może odstąpić od umowy przy pomyłce w realizowaniu zamówienia przez cukiernię lub w przypadku odbioru zniszczonego produktu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłanie na adres mailowy: biuro@umam.pl.

2. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 38 pkt 4 ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa wyżej, nie przysługuje w odniesieniu do umów w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia.

 

V. Ochrona danych osobowych

1. Wszelkie dane Klientów, podawane podczas wypełniania formularza zamówienia przetwarzane są zgodnie z „Ustawą o ochronie danych osobowych” z 29 sierpnia 1997 r. i wykorzystywane jedynie na potrzeby realizacji zamówienia. Wypełnienie formularza z danymi jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych w wyżej wymienionym zakresie.

2. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

3. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

4. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.

5. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:

 • przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
 • na Sprzedawcy przestaje ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do
  przetwarzania danych Kupującego;
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową zawartą przez Sklep;
 • zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

6. Kupującemu przysługuje prawo żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przeniesienia danych do innego administratora
  a także prawo:
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

7. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy
wykorzystaniu danych z § 1 Regulaminu.

8. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VI. Postanowienia końcowe

1. Zmiana Regulaminu następuje poprzez ich zamieszczenie na stronach sklepu internetowego, a zmiany wchodzą w życie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia. Strony związane są postanowieniami Regulaminu obowiązującymi w momencie składania zamówienia.

2. Przedstawienie do sprzedaży na stronie internetowej produktów nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz stanowi zaproszenie do składania zamówień. W szczególności podane na stronie internetowej sklepu informację o dostępności produktów nie stanowią podstawy do traktowania przedstawienia do sprzedaży produktów jako oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie znaki towarowe i nazwy zostały użyte wyłącznie w celu prezentacji produktów i są własnością cukierni.

4. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

5. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji między Stronami, z intencją polubownego zakończenia sporu, a w razie braku porozumienia rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny zgodnie z siedzibą firmy.

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Sprawdź naszą politykę prywatności.