Regulamin sklepu internetowego

Najważniejsze informacje o regulaminie i naszym sklepie

 

Wiemy, że czytanie regulaminów nie jest pasjonującym zajęciem, zatem aby ułatwić Ci dotarcie do najważniejszych informacji o naszym sklepie i zasadach korzystania z niego, przygotowaliśmy ich zbiorcze podsumowanie. 

 

 1. Sklep stanowi własność UMAM spółka cywilna. 
 2. Możesz kontaktować się z nami za pomocą poczty elektronicznej (biuro@umam.pl), poczty tradycyjnej (ul. Hemara 1, 80-280 Gdańsk) lub telefonicznie (+48 570 001 493).
 3. Wszelkie informacje o towarach dostępnych w sklepie oraz możliwe sposoby płatności i dostawy będą wyświetlane na ekranie Twojego urządzenia w toku składania zamówienia. 
 4. Po złożeniu zamówienia konieczne jest jego opłacenie (zamówienie nieopłacone może zostać anulowane).
 5. Zakupiony towar powinien dotrzeć do Ciebie w nienaruszonym stanie. Jeżeli paczka towaru jest uszkodzona, powinieneś spisać protokół uszkodzenia i niezwłocznie skontaktować się z nami. 
 6. Zakupiony towar możesz zwrócić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jego dostarczenia. Pieniądze za towar zwrócimy Ci najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez nas zwróconego towaru lub dowodu jego odesłania. 
 7. Jeżeli towar dotrze do Ciebie uszkodzony, wybrakowany lub w inny sposób niezgody z umową sprzedaży, możesz złożyć dotyczącą go reklamację. Odpowiedzi na reklamację udzielimy w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 
 8. Aby umożliwić Ci korzystanie ze sklepu oraz realizować złożone przez Ciebie zamówienia przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegółowe informacje na ten temat odnajdziesz w naszej Polityce prywatności: https://umam.pl/polityka-prywatnosci/.

 

Pełną treść regulaminu sklepu znajdziesz poniżej. 

 

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących regulaminu lub zakupów w naszym sklepie, skontaktuj się z nami!

 

Życzymy udanych zakupów! 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO UMAM

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”), określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego „UMAM”, działającego pod adresem internetowym https://umam.pl/ (dalej: „Sklep”).
 2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
 3. Sklep stanowi własność:
  1. Justyny Ilnickiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „UMAM KRZYSZTOF ILNICKI i WSPÓLNICY JUSTYNA ILNICKA (WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ) – wspólnik spółki cywilnej „UMAM Spółka Cywilna” (adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Mariana Hemara 1, 80-280 Gdańsk), wpisanej do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posiadającej NIP: 8542333593, numer REGON 360037837 oraz
  2. Krzysztofa Ilnickiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: 1.„UMAM Krzysztof Ilnicki”, 2.”UMAM Krzysztof Ilnicki i wspólnicy Krzysztof Ilnicki wspólnik spółki cywilnej” – wspólnik spółki cywilnej „UMAM Spółka Cywilna” (adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Mariana Hemara 1, 80-280 Gdańsk), wpisanego do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posiadającej NIP: 8542175131, numer REGON 812606286 oraz
  3. Krystiana Szidla prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: 1.„UMAM KRZYSZTOF ILNICKI i WSPÓLNICY KRYSTIAN SZIDEL WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ”, 2.”CONSULTING KRYSTAIN SZIDEL” – wspólnik spółki cywilnej „UMAM Spółka Cywilna” (adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Mariana Hemara 1, 80-280 Gdańsk), wpisanego do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posiadającego NIP: 5861623969 numer REGON 360038311,

prowadzących wspólnie działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod nazwą „UMAM Spółka Cywilna Krzysztof Ilnicki, Krystian Szidel, Justyna Ilnicka” (adres spółki cywilnej: ul. Mariana Hemara 1, 80-280 Gdańsk), wpisanej do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posiadającej NIP 5842738306, numer REGON 222184548 (dalej: „Sprzedawca”).

 1. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą:
  1. poczty elektronicznej – pod adresem: biuro@umam.pl; 
  2. poczty tradycyjnej – pod adresem: Hemara 1, 80-280 Gdańsk;
  3. telefonu pod numerem +48 570 001 493. 
 2. W ramach wykonywanej działalności, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów, które mogą być nabywane przez Kupujących;
 3. Informacje o Towarach dostępnych w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”).
 4. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności.

 

Definicje

Użyte w Regulaminie wyrazy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

 1. Dzień roboczy – dzień niebędący sobotą, niedzielą lub innym dniem wolnym od pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy;
 2. Kodeks cywilny – termin zdefiniowany w § 1 ust. 6 Regulaminu;
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Kupujący – osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
 5. Niezgodność – rozumie się przez to niezgodność Towaru z Umową sprzedaży (kryteria oceny zgodności Towaru z Umową sprzedaży określa art. 43b ust. 1-2 Ustawy o prawach konsumenta);
 6. Polityka prywatności – dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych Klientów przez Sprzedawcę;
 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 8. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;
 9. Regulamin – termin zdefiniowany w § 1 ust. 1 Regulaminu;
 10. Sprzedawca – termin zdefiniowany w § 1 ust. 3 Regulaminu;
 11. Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, którą może nabyć Kupujący, w szczególności torty, pralinki, makaroniki, zestawy słodkości;
 12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność Towaru i wydać mu Towar, a Kupujący zobowiązuje się odebrać Towar i zapłacić Sprzedawcy cenę;
 13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – termin zdefiniowany w § 1 ust. 2 Regulaminu;
 15. Zamówienie – termin zdefiniowany w § 6 ust. 4 Regulaminu.

 

Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Klientów ze Sklepu, niezbędne jest łącznie:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
  3. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
  4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. W ramach Sklepu zabronione jest korzystanie przez Klientów z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 3. Sprzedawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu. 
 4. Sprzedawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa ust. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Klienta, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Sprzedawca zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

 

Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.
 2. Dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.
 3. Ceny Towarów dostępnych w Sklepie są wrażone w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie obowiązkowe składniki ceny, w tym należny podatek VAT).

 

Umowa sprzedaży 

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży, Kupujący powinien wykonać następujące czynności:
  1. wejść na stronę internetową Sklepu;
  2. wejść w zakładkę Sklep, wybrać Towar i kliknąć przycisk „dodaj do koszyka”;
  3. wejść w zakładkę „koszyk” i kliknąć przycisk „przejdź do płatności”;
  4. w wyświetlającym się formularzu wpisać lub wybrać następujące dane:
   1. imię i nazwisko;
   2. adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej;
   3. adres poczty elektronicznej;
   4. numer telefonu;
   5. datę odbioru;
   6. opcjonalnie – firma i NIP (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta);
   7. sposób dostawy;
   8. sposób płatności;
   9. opcjonalnie – uwagi do Zamówienia;
  5. obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień; 
  6. kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”, a następnie dokonać zapłaty za Towar zgodnie z wybranym sposobem płatności.
 2. W przypadku posiadania kuponu rabatowego Kupujący powinien wpisać ten kod przed złożeniem Zamówienia w przeznaczonym do tego celu polu formularza Zamówienia. Wartość Zamówienia znajdującego się w Koszyku lub/i kosztów dostawy, zostanie automatycznie zmniejszona o kwotę wynikającą z wartości kuponu rabatowego. Sprzedawca poinformuje Kupującego o obowiązywaniu dodatkowych ograniczeń lub warunków zastosowania kuponu rabatowego wraz z przekazanym kuponem rabatowym lub doręczy w inny sposób, umożliwiający zapoznanie się z nimi przed złożeniem Zamówienia.
 3. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów dostarczenia Towaru:
  1. obiór osobisty pod adresem: ul. Hemara 1, Gdańsk
  2. obiór osobisty pod adresem: ul. Grobla II 12/14/C1, Gdańsk
  3. obiór osobisty pod adresem: ul. Gen. Andersa 22 U8, Gdańsk
 4. Zapłaty ceny za Towar Kupujący może dokonać:
  1. przelewem przy wykorzystaniu systemu płatności BLIK;
  2. przelewem przy wykorzystaniu systemu płatności Dotpay;
 5. Kliknięcie przez Kupującego przycisku „Kupuję i płacę” jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zakupu wybranego Towaru (dalej: „Zamówienie”). 
 6. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje potwierdzenie jego złożenia na podany przez niego adres poczty elektronicznej. 
 7. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego za pomocą wiadomości przesłanej pod podany przez niego adres poczty elektronicznej. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym nie dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży. Jeżeli Zamówienie, o którym mowa w niniejszym ust. 6 zostało wcześniej opłacone przez Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 8. W przypadku przekazania Zamówienia do realizacji, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego za pomocą wiadomości przesłanej pod podany przez niego adres poczty elektronicznej. W momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, między Sprzedawcą a Kupującym dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
 9. Jeżeli złożone Zamówienie, w stosunku, do którego Kupujący wybrał przycisk płatności za Towar przed jego dostarczeniem, nie zostanie opłacone w ciągu [1] (jednego]) Dnia roboczego od dnia jego złożenia, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży i anulować Zamówienie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia bezskutecznego upływu terminu na opłacenie Zamówienia. Odstąpienie od Umowy sprzedaży i anulowanie Zamówienia następuje poprzez wysłanie przez Sprzedawcę stosownego oświadczenia pod adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego. 

 

Dostarczenie Towarów

 1. Kupujący może odebrać Towar pod wybranym w Zamówieniu adresem:
 1. ul. Hemara 1, 80-280 Gdańsk, od poniedziałku do niedzieli od 10:00 do 20:00
 2. ul. Grobla II 12/14/C1, 80-834 Gdańsk, od poniedziałku do niedzieli od 11:00 do 20:00
 3. ul. Gen. Andersa 22 U8, 80-175 Gdańsk, od poniedziałku do niedzieli od 11:00 do 20:00

       (dalej: „Miejsce odbioru”):

w terminie 3 (trzech) od dnia otrzymania od Sprzedawcy wiadomości potwierdzającej przygotowanie Towaru do odbioru. W przypadku zamówienia monoporcji Sprzedawca dopuszcza możliwość odbioru Towaru w dniu Zamówienia.

 1. Odbierając Towar, Kupujący powinien sprawdzić Towar czy nie jest uszkodzony i czy odpowiada Zamówieniu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub braku zgodności Towaru z umową sprzedaży Kupujący powinien zgłosić ten fakt członkom personelu Miejsca odbioru.
 2. Z uwagi na fakt, że Towar w postaci tortów i innych wypieków stanowi artykuł spożywczy o krótkim okresie przydatności do użycia, gwarancja świeżości Zamówienia może być zapewniona
  w pierwotnym terminie odbioru.
 3. W przypadku nieodebrania przez Kupującego Towaru, będącego artykułem spożywczym o krótkim terminie przydatności, w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia bezskutecznego upływu terminu na odbiór Towaru. Odstąpienie od Umowy sprzedaży i anulowanie Zamówienia następuje poprzez wysłanie przez Sprzedawcę stosownego oświadczenia pod adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego. Jeżeli przed odstąpieniem przez Sprzedawcę od Umowy sprzedaży Kupujący dokonał zapłaty za Towar, Sprzedawca zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności niezwłocznie po dokonaniu odstąpienia od Umowy sprzedaży.  Sprzedawca potrąca z kwoty zwracanej Kupującemu koszty, jakie Sprzedawca poniósł w związku z robocizną, materiałami (składnikami) oraz szkodą wynikłą z niewykonania przez Kupującego zobowiązania i nieodebrania Towaru. W przypadku gdy potrącona kwota nie pokrywa całości strat, Sprzedawca może dochodzić dalszej części odszkodowania od Kupującego. 
 4. W przypadku nieodebrania przez Kupującego Towaru, nie będącego artykułem spożywczym
  o krótkim okresie przydatności (np. wycinane z drewna literki i napisy, świeczki) w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia bezskutecznego upływu terminu na odbiór Towaru. Odstąpienie od Umowy sprzedaży i anulowanie Zamówienia następuje poprzez wysłanie przez Sprzedawcę stosownego oświadczenia pod adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego. Jeżeli przed odstąpieniem przez Sprzedawcę od Umowy sprzedaży Kupujący dokonał zapłaty za Towar, Sprzedawca zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności niezwłocznie po dokonaniu odstąpienia od Umowy sprzedaży.  
 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu Towar zgodny z dotyczącą go Umową sprzedaży. 
 2. Towar dostarczony Kupującemu powinien znajdować się w nienaruszonym stanie.

 

 • 7.

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Postanowienia niniejszego § 8 dotyczą wyłącznie Kupującego będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta. 
 2. Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wejścia w posiadanie Towaru przez niego lub wskazaną przez Kupującego osobę trzecią.
 1. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący wykonuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży (dalej: „Oświadczenie”). Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie Oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
 2. Oświadczenie może być złożone przez Kupującego w jakiejkolwiek postaci, w szczególności na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. W celu usprawnienia realizacji prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca zaleca jednak złożenie Oświadczenia w sposób wskazany w ust. 5-8 poniżej. 
 3. Kupujący może złożyć Oświadczenie w postaci:
  1. elektronicznej;
  2. papierowej.
 4. W przypadku wyboru Oświadczenia w postaci elektronicznej, Kupujący powinien przesłać pocztą elektroniczną pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu wiadomość zawierającą następujące elementy:
  1. imię i nazwisko Kupującego;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. adres do korespondencji;
  4. wyraźne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży;
  5. wskazanie Towaru, którego dotyczy odstąpienie od Umowy sprzedaży;
  6. numer Zamówienia;
  7. data złożenia Zamówienia;
  8. kody PKD działalności gospodarczej prowadzonej przez Kupującego (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta).
 5. W przypadku wyboru Oświadczenia w postaci papierowej, Kupujący powinien wydrukować i wypełnić formularz stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu a następnie wysłać go wraz Towarem pod adres wskazany w ust. 10 poniżej. 
 6. Sprzedawca przesyła Kupującemu potwierdzenie otrzymania Oświadczenia niezwłocznie po jego otrzymaniu, za pomocą poczty elektronicznej. 
 7. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący powinien odesłać Towar Sprzedawcy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dokonania odstąpienia od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 8. Odesłanie Towaru standardowego powinno nastąpić pod adres:

 

UMAM S.C.

 1. Hemara 1

80-280 Gdańsk

 

 1. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 2. Zwrot płatności dokonanych przez Kupującego następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę odesłanego Towaru lub dowodu jego odesłania przez Kupującego, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Kupujący nie ponosi kosztów zwrotu dokonanej płatności.
 3. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 
 4. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Kupującemu w przypadku, gdy:
  1. Towar jest rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Kupującego lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. tort z wiekiem i imieniem, osobistymi życzeniami);
  2. Towar jest rzeczą ulegającą szybkiemu zepsuciu lub mającą krótki termin przydatności do użycia (np. tort);
  3. rzeczami dostarczonymi w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 

 

Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi względem Kupujących będących Przedsiębiorcami jest wyłączona. Dalsze postanowienia niniejszego § 9 dotyczą wyłącznie: 
  1. Kupującego będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta;
  2. Niezgodności Towaru z Umową sprzedaży.
 2. Towar dostarczony Kupującemu przez Sprzedawcę musi być zgodny z Umową sprzedaży. 
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za Niezgodność istniejącą w chwili dostarczenia Towaru Kupującemu i ujawnioną w ciągu 2 (dwóch) lat od tej chwili, chyba termin przydatności Towaru do użycia jest dłuższy. 
 4. Odbierając Towar, Kupujący powinien sprawdzić Towar czy nie jest uszkodzony i czy odpowiada Zamówieniu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub braku zgodności Towaru z umową sprzedaży Kupujący powinien zgłosić ten fakt członkom personelu Miejsca odbioru.
 5. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Kupującemu przysługują uprawienia wskazane w art. 43d i n. Ustawy o prawach konsumenta. Realizacja uprawnień Kupującego wskazanych w zdaniu poprzedzającym następuje zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta oraz z postanowieniami niniejszego § 9.
 6. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Kupujący może złożyć reklamację zawierającą żądanie wymiany Towaru.
 7. Reklamacja składana jest za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
 8. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko Kupującego;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. numer Zamówienia;
  4. datę dostarczenia Towaru;
  5. opis ujawnionej Niezgodności;
  6. żądanie naprawy albo wymiany Towaru.
 9. W przypadku, gdy wymiana Towaru jest niemożliwa lub wymagałaby poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży. 
 10. Po rozpatrzeniu reklamacji, Sprzedawca udziela Kupującemu odpowiedzi na reklamację, w której:
  1. uznaje reklamację oraz wskazuje planowany termin realizacji żądania Kupującego;
  2. odmawia doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży z przyczyn wskazanych w ust. 8 powyżej;
  3. odrzuca reklamację z powodu jej bezzasadności.
 11. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
 12. W przypadkach wskazanych w ust. 10 pkt 1-2 powyżej, Sprzedawca na własny koszt doprowadza Towar do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie od chwili otrzymania reklamacji i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Kupujący go nabył. Planowany termin doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży Sprzedawca wskazuje w odpowiedzi na reklamację.
 13. Kupujący udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający wymianie. Sprzedawca odbiera od Kupującego Towar na swój koszt. 
 14. Kupujący nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
 15. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Kupujący może złożyć Sprzedawcy oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży z przyczyn wskazanych w ust. 8 powyżej;
  2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową sprzedaży zgodnie z ust. 11-12 powyżej;
  3. Niezgodność występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży;
  4. Niezgodność jest na tyle istotna, że uzasadnia odstąpienie od Umowy sprzedaży bez uprzedniego żądania od Sprzedawcy doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 16. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży może zostać złożone za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
 17. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko Kupującego;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. numer Zamówienia;
  4. datę dostarczenia Towaru;
  5. opis ujawnionej Niezgodności;
  6. wskazanie przyczyny złożenia oświadczenia, wybranej spośród przyczyn wskazanych w ust. 14 powyżej;
  7. oświadczenie o obniżeniu ceny Towaru, wraz ze wskazaniem obniżonej ceny Towaru, albo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 18. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży. Sprzedawca zwraca Kupującemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa do obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.
 19. Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli Niezgodność jest nieistotna. 
 20. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Odesłanie Towaru powinno nastąpić pod następujący adres:

 

UMAM S.C.

 1. Hemara 1

80-280 Gdańsk

 

 1. Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Zwrot ceny dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. • 9.

Własność intelektualna Sprzedawcy

 1. Wszystkie elementy składowe Sklepu, w szczególności:
  1. nazwa Sklepu;
  2. logo Sklepu;
  3. zdjęcia i opisy Towarów;
  4. zasady działania strony internetowej Sklepu, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs, oprogramowanie, kod źródłowy oraz bazy danych 

– podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej.

 1. Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Sprzedawcy bez jego uprzedniego, wyraźnego zezwolenia jest zabronione.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://umam.pl/polityka-prywatnosci/.

 

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Postanowienia niniejszego § 11 dotyczą wyłącznie Kupujących będących Konsumentami.
 2. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupujący z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych: 
 1. powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów i organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów; 
 2. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
 3. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 1. Kupujący może skorzystać także z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Zmiana Regulaminu

 1. Sprzedawca może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:
  1. zmiany danych Sprzedawcy;
  2. zmiany przedmiotu działalności Sprzedawcy;
  3. rozpoczęcia dostarczania przez Sprzedawcę nowych usług, modyfikacji usług dotychczas dostarczanych lub zaprzestania ich dostarczania;
  4. dokonania technicznej modyfikacji Sklepu wymagających dostosowania do nich postanowień Regulaminu;
  5. prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego. 
 2. O zmianie Regulaminu Kupujący zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na stronie internetowej Sklepu.
 3. Do Umów sprzedaży zawartych przed dniem publikacji nowego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu, stosuje się postanowienia ówcześnie obowiązującego Regulaminu.

 

Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz wskazanych w nim Umów jest prawo polskie. Wybór prawa polskiego dokonany w zdaniu poprzedzającym nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony wynikającej z przepisów prawa obcego, których nie można wyłączyć w drodze umowy i które znajdowałyby zastosowanie w razie braku wyboru prawa polskiego dokonanego w zdaniu poprzedzającym.
 2. Częścią Regulaminu jest Załącznik nr 1 – Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 3. Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 19.09.2023 r.